Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden : 

1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.  Deze betalingsvoorwaarden  worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst  aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut het recht  €27,00 in rekening te brengen bij de patiënt.

3. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum. 

4. Indien door de patiënt/cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgiro-betalingsopdracht aan de fysiotherapeut is afgegeven, wordt hier op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgiro-betalingsopdracht. 

5. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. 

6. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert is de fysiotherapeut gerechtigd incasso maatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke  incassokosten), komen voor rekening van de patiënt/cliënt.  De buitengerechtelijke  incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 23,00 alles exclusief omzetbelasting.

Betalingvoorwaarden volgens richtlijn FWV, door ons gedeponeerd bij de Rechtbank te 's- Hertogenbosch  onder nummer 6/2005. 

De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de "modelregeling fysiotherapeut patiënt"  van het KNGF/NPCF. In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem Conform de Wet Persoons Registratie (WPR).   Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.