Bedrijfsysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie

In de bedrijfsfysiotherapie ligt het accent hoofdzakelijk op de preventieve zorgverlening aan bedrijven. Werkgevers zijn door de Arbeidsomstandighedenwet ( Arbo ) verplicht tot de zorg voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van hun werknemers. Waar het fysieke belasting en ergonomische factoren betreft, kan de bedrijfsfysiotherapeut de werkgever hierbij ondersteunen en adviseren. Daar waar de arbeidsfysiotherapie zich richt tot de individuele werknemer, richt de bedrijfsfysiotherapie zich tot het gehele bedrijf. De bedrijfsfysiotherapeut wordt ingehuurd door een bedrijf of een instelling. Bedrijfsfysiotherapeuten werken in verschillende contexten zoals: ziekenhuizen, fabrieken, verpleeghuizen, onderwijsinstellingen, thuiszorg, bouw, administratieve afdelingen, midden- en kleinbedrijf, transport en het industriële domein. Aangezien gezondheidsproblemen op de werkplek vaak door een interactie van factoren worden bepaald, is het noodzakelijk om de oplossingen ook op verschillende terreinen te zoeken. Bedrijfsfysiotherapeuten werken daarom samen met andere deskundigen op het gebied van arbeidsomstandigheden in een multidisciplinair verband.


De producten van de bedrijfsfysiotherapeut:
-Onderzoek ten behoeve van risico–inschatting.
-Advies voor inrichting van arbobeleid.
-Ondersteuning bij uitvoering en borging van beleid fysieke belasting.
-Preventief advies voor inrichting werkplek en/ of werkproces.
-Advies voor ontwerp en inrichting van werkplekken bij verbouw en nieuwbouw
-Werkplekbezoek ter voorbereiding op voorlichting, gerichte instructie of werktechniektraining voor groepen.
-Beoordelen fysieke belasting en belastbaarheid voor functie en taken.
-Ergonomische aanpassingen ter voorbereiding op werkhervatting.
-Advies inzake hulpmiddelen en meubilair om klachten te voorkomen of te verminderen.
-Korte functionele training op de werkplek.
-Opzetten en begeleiden van re-integratie trajecten.
-Inzicht geven in herstelbevorderende maatregelen.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot Paul Hoevenaars, tel. 0413-291431 of paulhoevenaars@fysiomaatwerk.nl